multispot welding

 

توضیح واحد مقدار
ضخامت وقهای قابل جوشکاری mm 1.5 - 0.7
کورس جکها mm 40
تعداد نقاط جوش در هر خط   24
فشار الکترودها KN 2.5 - 1.2
قدرت کلی دستگاه KVA 600
قدرت جوش برای هر نقطه KVA 27
جریان نامی در هر نقطه A 7.1
ماکزیمم مصرف باد m3/h 86
فشار هوای مورد نیاز bar 6